Propostes per a una política al voltant de les drogues i les drogodependències que transcendeixi els interessos capitalistes

Com a veïnes de Ciutat Vella i nucli de la CUP Capgirem Barcelona al Raval-Gòtic, fa dos anys que patim les nombroses lectures, interpretacions i accions que es duen a terme al voltant de "la droga" als nostres barris. És per això que creiem important posicionar-nos clarament entorn del que es vol convertir de manera mediàtica i partidista en un fenomen abstracte, quan en veritat és una cadena de causalitats que troben sempre la mateixa arrel:
 
1) No podem parlar de "droga" en general i abstracte com a problema: les substàncies psicotròpiques són tan antigues com la humanitat i han sigut emprades des de sempre amb diferents finalitats; sempre cal parlar de venda i consum. Només així podem fer un mapa clar de la situació als nostres carrers:
 

 •       El consum de drogues és un fet inevitable, que parteix de les diferents visions morals i necessitats del sistema capitalista i la classe burgesa i treballadora.
 •       La venda de droga és un negoci que mou milions a l'any, no només en producció, distribució i venda, sinó també en programes i projectes de prevenció de riscos, reducció de danys i desintoxicació.
 •       Històricament les diferents administracions i els seus cossos de seguretat han introduït diferents substàncies per controlar, desorganitzar i desarticular la capacitat organitzativa i combativa de la classe treballadora.

 
2) Cal començar a posar sobre la taula la finalitat del consum de drogues:
 

 •       La droga pot ser usada com a element potenciador de diferents capacitats intel·lectuals i també com a vàlvula d'escapament de les diferents situacions d'opressió i explotació; no podem negar la forta vinculació entre els diferents tipus de consum, la classe social, la substància i les condicions materials de vida. 
 •       La classificació de les diferents substàncies (per exemple dura o tova) s’ha fet sempre responent a paràmetres econòmics i d’interès polític, no s’ha fet posterior a un debat real i col·lectiu en clau científica i psicològica.
 •       La llibertat i seguretat del consum de droga passa per la garantia d'unes condicions materials i socials de vida justes, suficients i saludables: salaris i condicions laborals dignes, habitatge garantit i drets polítics i socials plens i invulnerables. Només quan les persones són subjectes polítics de ple dret i conscients de la seva capacitat d'organització i lluita, poden escollir lliurement.
 •       L'estigmatització i institucionalització de les persones amb drogodependències genera una situació de judici social i violència institucional completament contraproduent.
 • Diferents estats han dut a terme processos per reduir el narcotràfic i el consum de drogues i tots aquells que han optat per la resolució policial i/o militar s’han demostrat fracassats, obrint etapes més devastadores que la que les precedia.

 
3) Les línies de treball a seguir a Raval-Gòtic i, per extensió, a Barcelona i l'AMB creiem que són:
 

 •       Legalització de la venda i el consum de drogues (la clandestinitat i la il·legalitat augmenten els perills i les dificultats a l'hora d'abordar un tema)
 •       Gestió i control públic de les substàncies i els punts de venda (poder garantir qualitat, assessorament i accés a informació i recursos per a l'usuari)
 •       Remunicipalització de tots els recursos i treballadores del Tercer Sector; no hi ha problemes deslligats i creiem que només a través de la interdisciplinarietat i la concentricitat de bons recursos i equips municipals que puguin treballar en bones condicions i de manera digna, pot donar-se un bon servei a les veïnes
 •       Creació d'espais vinculants, horitzontals i transversals en el que les treballadores, les usuàries i les veïnes puguin asseure's a parlar, debatre, compartir i decidir sense ingerència ni exigència partidista ni policial.

 

Nucli de la CUP Capgirem Barcelona al Raval-Gòtic, juliol 2018